Δέσμευση της Διοίκησης

Θέμα: Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης ( Κ.Ε.ΔΗ.Θ) και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) τέθηκε σε ισχύ  στις 25 Μαΐου 2018 διευρύνοντας την προστασία υποκειμένων των δεδομένων και των δικαιωμάτων τους.

Εμείς, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων όλων μας συμμορφωνόμαστε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και προβαίνουμε  σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου προσωπικών δεδομένων των παιδιών, των συνεργατών και των εργαζομένων μας.

Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης, να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια,  διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή με  οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους, δηλώνεται στην Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και  αποδεικνύεται με την παροχή των απαραίτητων πόρων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικού Προγράμματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.

Η ανώτατη διοίκηση εξασφαλίζει επίσης τη διεξαγωγή, σε τακτική βάση, ελέγχων της απόδοσης του προγράμματος, με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που η εταιρία έχει στην κατοχή της.

Οι κίνδυνοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καταγράφονται και αντιμετωπίζονται σε διάφορα επίπεδα και στο πλαίσιο όλων των λειτουργικών διαδικασιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης.

Προσκαλούμε όλους τους εργαζόμενους, καθώς και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, να συμμετέχουν στη διαδικασία συνεχούς συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στην επίτευξη των στόχων μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά προστασία των προσωπικών δεδομένων τους,  οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και όσοι παρέχουν για οποιονδήποτε λόγο στην Επιχείρηση προσωπικά τους δεδομένα ,  μπορούν να απευθύνονται στο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@kedith.gr