Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της  με αριθμ.πρ 607/09-03-2020 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

pinakes (1)

ΠΡΟΣ.ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ