ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1091/06-05-2021 για την πρόσληψη ενός ατόμου (1) ειδικότητας Δ.Ε Κοινωνικός Φροντιστής Αμεα πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας δύο (2) μηνών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στελέχωσης του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗ