Στο παρακάτω αρχείο παρατίθενται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’αριθμ.2376/16-09-2020 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. (εκπαιδευτικό – διδακτικό προσωπικό:ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής-ωρομίσθιας απασχόλησης) :

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ