Ο πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της με αριθμ.πρ 33231/13.07.2018 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού : ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ