Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018 με αριθμ.πρ 33351/26.07.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔ.103

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔ.104