Πρόσληψη ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας πλήρους απασχόλησης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου – Ι.∆.Ο.Χ., διάρκειας δύο (2) µηνών :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2076 ΔΙΜΗΝΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΊΜΗΝΑ 2020